Cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp trong tiếng Hàn

Câu tường thuật (hay câu gián tiếp) là ngữ pháp gián tiếp thuật lại một điều gì bạn đã nghe được, đã đọc được đâu đó.

👉 Xem chi tiết về ngữ pháp này tại: Ngữ pháp tường thuật trong tiếng Hàn

Các câu trích dẫn, tường thuật gián tiếp này thường được rút gọn trong văn nói.

Dưới đây là tổng hợp các cách rút gọn các câu tường thuật gián tiếp trong tiếng Hàn:

Cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp trong tiếng Hàn
Cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp trong tiếng Hàn

I. Câu tường thuật dạng câu trần thuật:

 • Hiện tại:
  • N (이)라고 하다=> N + (이)래요.
  • V(ㄴ/는)다고 하다 => V + (ㄴ/는)대요.
  • A다고 하다 => A대요.
 • Quá khứ: V/A 았/었/였다고 하다 => V/A 았/었/였대요.
 • Tương lai: V/A겠다고 하다 => V/A 겠대요. // V/A(으)ㄹ 거라고 하다 => V/A (으)ㄹ 거래요.

II. Câu tường thuật dạng câu nghi vấn:

 • Hiện tại:
  • N (이)냐고 하다=> N + (이)냬요.
  • V(느)냐고 하다 => V + (느)냬요.
  • A(으)냐고 하다 => A(으)냬요.
 • Quá khứ: V/A 았/었/였냐고 하다 => V/A 았/었/였냬요.
 • Tương lai: V/A겠냐고 하다 => V/A 겠냬요. // V/A(으)ㄹ 거냐고 하다 => V/A (으)ㄹ 거냬요.

III. Dạng câu rủ rê:

 • V자고 하다 =>  V 재요.

IV. Dạng câu mệnh lệnh:

 • V (으)라고 하다 => V (으)래요.

V. Dạng câu nhờ vả, cầu khiến:

 • V (아/어/여) 주라고 하다 => V (아/어/여) 주래요.
 • V(아/어/여) 달라고 하다 => V(아/어/여) 달래요.

👉 Xem thêm ngữ pháp: Tổng hợp các loại từ trong tiếng Hàn

Tư vấn miễn phí

Viết một bình luận