NGỮ PHÁP (으)ㄹ 거라고는 생각조차 못했다

Ngữ pháp (으)ㄹ 거라고는 생각조차 못했다 diễn tả việc mà bản thân người nói cũng không tưởng tượng được việc gì đó xảy ra.

 

 

- Cấu trúc: A/V - (으)ㄹ 거라고는 생각조차 못했다 hoặc A/V + (으)ㄹ 것이라고는 생각조차 못했다.

- Ngữ pháp diễn tả việc mà bản thân người nói cũng không tưởng tượng được việc gì đó xảy ra.

- Có thể dịch là "Ngay cả trong suy nghĩ cũng không thể nghĩ…”, "tôi không bao giờ nghĩ rằng”, “ tôi không thể nghĩ rằng"...

🎯 Ví dụ:
- 그가 나를 속일 것이라고는 생각조차 못했다
> Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại lừa tôi.

- 그 친구가 내 부탁을 거절할 거라고는 생각 조차 못했다
> Tôi đã không nghĩ rằng bạn ấy lại từ chối sự nhờ vả của tôi như vậy.

- 한국말을 배우기 전까지 외국어 책이 이렇게 재미있을 거라고는 생각조차 못했다.
> Trước khi học tiếng Hàn tôi đã không nghĩ rằng sách ngoại ngữ alji hay đến thế này đó.

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng
 

ĐIỀN FORM THÔNG TIN TƯ VẤN TIẾNG HÀN NHẬN NGAY 100.000 VND