Phân biệt 에 và 에서
Phân biệt 에 và 에서

Phân biệt trợ từ 에 – 에서 

Trợ từ 에 – 에서 là 2 trợ từ đứng sau danh từ nơi chốn để bổ nghĩa cho danh từ nơi chốn. Tuy nhiên 에 – 에서 được sử dụng trong từng trường hợp khác nhau. Để biết cách sử dụng 2 trợ từ nơi chốn này đúng cách, cùng MONDAY đọc bài phân tích sau.

Phân biệt trợ từ 에 - 에서 
Phân biệt trợ từ 에 – 에서 

Trợ từ 에

1. Đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, chỉ nơi mà hành động hướng đến, đi với động từ di chuyển (가다đi, 오다đến, 들어가다đi vào, 들어오다đi vào…

 • 저는학교에가요: Tôi đi đến trường
 • 방에들어가요: Tôi đi vào phòng

2. Đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, chỉ nơi mà chủ ngữ tồn tại (있다: ở, 없다: không ở…)

 • 책이책상에있어요: Quyển sách ở trên bàn
 • 지우개가필통안에없어요: Cục tẩy không có ở trong hộp bút

3. Đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, diễn tả nơi chốn đó có người, vật,… nào đó

 • 도서관에는책이많아요: Ở thư viện tôi có nhiều sách
 • 침대에는노트북이있어요: Ở trên giường có cái laptop

4. Đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, diễn tả nơi mà hành động hướng tới. thường là hành động mang tính chuyển động (가다: Đi, 오다: Đến, 들어가다: Đi vào…)

 • 저는 학교에 가요: Tôi đi đến trường
 • 여기에 앉으세요: Mời bạn ngồi xuống đây
 • 동생이 방에 들어와요: Em tôi đi vào phòng
 • 책을 책상에 놓아요: Tôi đặt quyển sách lên bàn

5. Đứng sau danh từ chỉ thời gian, nghĩa là “VÀO” thời gian nào đó (Trừ những từ  언제, 그저께. 어제, 오늘, 내일, 모레…) 

 • 주말에공원에놀러가요: Vào cuối tuần tôi đi chơi ở công viên
 • 일요일에 영화를 봐요: Vào chủnhật tôi xem phim

6. Đứng sau danh từ đơn vị đếm khi hỏi giá tiền, nghĩa là “ỨNG VỚI”

 • 사과한개에얼마예요? : (ỨNG VỚI) một quả táo giá bao nhiêu?

Trợ từ 에서

1. Đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, chỉ nơi mà hành động đang/đã diễn ra, đi với động từ hành động (공부하다: học, 일하다: làm việc, 자다: ngủ…), nghĩa là “Ở, tại”

 • 저는집에서밥을먹어요: Tôi ăn cơm ở nhà
 • 한국식당에서 불고기를 먹어요: Tôi ăn thịt bò xào ở nhà hàng HQ

2. Đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, chỉ nơi mà hành động xuất phát, đi với động từ di chuyển, nghĩa là “TỪ” (가다: đi, 오다: đến, 출발하다: xuất phát…)

 • 저는베트남에서왔어요: Tôi dến TỪ Việt Nam
 • 벤탄 시장에서 출발했어요: Tôi xuất phát từ chợ bến thành

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

🌟 Có thể bạn quan tâm:

Tư vấn miễn phí

Form đặt hẹn background trắng cuối mỗi bài viết

*Lưu ý: Monday hiện tại chỉ có 1 chi nhánh duy nhất tại Hồ Chí Minh

Trung tâm du học Hàn Quốc uy tín hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí rõ ràng minh bạch từng giai đoạn, cam kết không phát sinh. Hoàn tiền 100% nếu không đậu Visa.
Photo of author

Monday TV

Viết một bình luận