4 Cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp

Câu tường thuật (hay lời nói gián tiếp) là ngữ pháp thuật lại một điều bạn đã nghe được từ người khác hoặc đã đọc được ở đâu đó. Đây là một trong những ngữ pháp tiếng Hàn phổ biến nhất được sử dụng nhiều trong đời sống, lĩnh vực thông – biên dịch, phim ảnh, các kỳ thi tiếng Hàn, v.v.

Đối với ngữ pháp tường thuật, -ㄴ/는 다고 하다, -냐고 하다, -(으)라고 하다, -자고 하다 được sử dụng tùy theo hình thức và chức năng của câu. Xem chi tiết về ngữ pháp tường thuật tại: Ngữ pháp tường thuật trong tiếng Hàn

Câu tường thuật gián tiếp thường xuất hiện trong văn nói. “-다/냐/라/자고 해요” lần lượt được rút gọn thành “-대/냬/래/재요”. Do đó, cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp cũng là kiến thức quan trọng người học tiếng Hàn cần nắm vững.

Hãy cùng Monday tìm hiểu kỹ hơn về cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp trong tiếng Hàn thông qua 4 hình thức câu: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh và câu đề nghị.

Cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp trong tiếng Hàn
Cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp trong tiếng Hàn

Cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng câu trần thuật

Đây là cấu trúc được sử dụng nhằm mục đích truyền đạt lại lời nói của một ai đó đến một người khác, là dạng rút gọn của -ㄴ/는 다고 하다. Đối với cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng câu trần thuật, cần chú ý đến yếu tố thì của câu.

Đối với thì hiện tại

Nếu động từ (V) kết thúc bằng phụ âm thì dùng 는대요 (thể thông thường) hoặc 는답니다 (thể trang trọng). Nếu động từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng ㄴ대요 hoặc ㄴ답니다.

먹다 => 먹는대요 / 먹는답니다

가다 => 간대요 / 간답니다

Nếu là tính từ (A) thì dùng 대요 hoặc 답니다.

예쁘다 => 예쁘대요 / 예쁘답니다

Nếu là danh từ (N) kết thúc bằng phụ âm thì dùng 이래요 hoặc 이랍니다. Nếu là danh từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng 래요 hoặc  랍니다.

책 => 책이래요 / 책이랍니다

의자 => 의자래요 / 의자랍니다

Đối với thì quá khứ

Cả động từ và tính từ đều dùng dạng 았/었대요 hoặc 았/었답니다. 

오다 => 왔대요 / 왔답니다

마시다 => 마셨대요 / 마셨답니다

작다 => 작았대요 / 작았답니다

Nếu là danh từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng 이었대요 hoặc 이었답니다. Nếu danh từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng 였대요 hoặc 였답니다.

학생 => 학생이었대요 / 학생이었답니다

의사 => 의사였대요 / 의사였답니다

Đối với thì tương lai

Có thể dùng dạng 겠대요/겠답니다. Hoặc 을 거래요/을 거랍니다 (đối với V/A kết thúc bằng phụ âm), ㄹ 거래요/ㄹ 거랍니다 (đối với V/A kết thúc bằng nguyên âm)

먹다 => 먹겠대요/ 먹겠답니다/ 먹을 거래요 / 먹을 거랍니다

가다 => 가겠대요/ 가겠답니다/ 갈 거래요/ 갈 거랍니다

Một số ví dụ về cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng câu trần thuật

 • 우리 반 친구가 한국과 베트남 음식을 좋아하는대요.

(Bạn cùng lớp của tôi nói rằng bạn ấy thích ăn món Hàn Quốc và món Việt Nam)

 • 수진은 한국 화장품이 비싸대요.

(Soojin nói rằng mỹ phẩm Hàn Quốc đắt tiền lắm)

 • 그것은 유명한 예술가의 작품이래요.

(Nghe bảo rằng đó là tác phẩm của một nghệ sĩ nổi tiếng)

 • 선배가 지난주에 너무 바빴대요.

(Tiền bối nói rằng tuần vừa rồi rất bận)

 • 우리 언니가 내일 미역국을 만들 거래요.

(Chị tôi nói ngày mai sẽ nấu món canh rong biển)

ThìCâu trần thuậtCách rút gọn
Thể thông thườngThể trang trọng
Hiện tạiV + -ㄴ/는다고 하다V + ㄴ/는대요V + ㄴ/는답니다
A + 다고 하다A + 대요A + 답니다
N + (이)라고 하다N + (이)래요N + 이랍니다
Quá khứV/A + 았/었다고 하다V/A + 았/었대요V/A + 았/었답니다
N + 이었다고 하다/
였다고 하다
N + 이었대요/였대요N + 이었답니다/
였답니다
Tương laiV/A + (으)ㄹ 거라고 하다
V/A + 겠다고 하다
V/A + (으)ㄹ 거래요V/A + (으)ㄹ 거랍니다
V/A + 겠대요V/A + 겠답니다

Cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng câu nghi vấn

Cấu trúc này được sử dụng nhằm mục đích truyền đạt lại câu hỏi của ai đó, là dạng rút gọn của -냐고 하다. Tương tự như câu tường thuật dạng trần thuật, đối với cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng nghi vấn, cũng cần lưu ý yếu tố thì của câu.

Đối với thì hiện tại

Nếu là động từ và tính từ, sử dụng dạng 냬요 hoặc 냡니다

먹다 => 먹냬요 / 먹냡니다

많다 => 많냬요 / 많냡니다

Nếu là danh từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng dạng 이냬요 hoặc 이냡니다. Nếu là danh từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng dạng 냬요 hoặc 냡니다.

학생 => 학생이냬요 / 학생이냡니다

의사 => 의사냬요 / 의사냡니다

Đối với thì quá khứ

Nếu là động từ và tính từ, sử dụng dạng 았/었냬요 hoặc 았/었냡니다

먹다 => 먹었냬요 / 먹었냡니다

많다 => 많았냬요 / 많았냡니다

Nếu là danh từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng dạng 이었냬요 hoặc 이었냡니다. Nếu là danh từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng dạng 였냬요 hoặc 였냡니다.

학생 => 학생이었냬요 / 학생이었냡니다

의사 => 의사였냬요 / 의사였냡니다

Đối với thì tương lai

Nếu là động từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng dạng 을 거냬요 hoặc 을 거냡니다. Nếu là động từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng dạng ㄹ 거냬요 hoặc ㄹ 거냡니다.

먹다 => 먹을 거냬요 / 먹을 거냡니다

가다 => 갈 거냬요 / 갈 거냡니다

Một số ví dụ về cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng câu nghi vấn

 • 소영이 저에게 아침에 무엇을 자주 먹냬요.

(Soyoung hỏi tôi thường ăn gì vào buổi sáng)

 • 친구는 이 영어 단어가 무슨 뜻이냬요

(Bạn tôi hỏi rằng từ vựng tiếng Anh này có nghĩa là gì)

 • 서훈이 우리 선배에게 한국어 공부가 어렵냡니다.

(Seohyun hỏi tiền bối của chúng tôi việc học tiếng Hàn liệu có khó không)

 • 사장님께서는 회의가 몇 시에 시작하는지 아냡니다.

(Giám đốc hỏi tôi có biết cuộc họp bắt đầu vào lúc mấy giờ không)

ThìCâu nghi vấnCách rút gọn
Thể thông thườngThể trang trọng
Hiện tạiV/A + 냐고 하다V/A + 냬요V/A + 냡니다
N + (이)냐고 하다N + (이)냬요N + (이)냡니다
Quá khứV/A+ 았/었냐고 하다V/A + 았/었냬요V/A + 았/었냡니다
N + 이었냐고 하다/였냐고 하다N + 이었냬요/
였냬요
N + 이었냡니다/
였냡니다
Tương laiV + (으)ㄹ 거냐고 하다V + (으)ㄹ 거냬요V + (으)ㄹ 거냡니다

Cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng câu yêu cầu, mệnh lệnh

Đây là cấu trúc được sử dụng nhằm mục đích truyền đạt lại yêu cầu hay mệnh lệnh của ai đó, là dạng rút gọn của -(으)라고 하다. Đối với cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng câu yêu cầu, mệnh lệnh, cần chú ý vào động từ, đặc biệt là động từ “주다”.

Khi rút gọn câu, nếu là động từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng dạng 으래요 hoặc 으랍니다. Nếu là động từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng dạng 래요 hoặc 랍니다.

먹다 => 먹으래요 / 먹으랍니다

가다 => 가래요 / 가랍니다

Đối với động từ “주다”, có thể chia thành hai trường hợp tùy vào ngữ cảnh:

 • Sử dụng “달래요” khi người nói đưa ra yêu cầu, mệnh lệnh cho ai đó giúp đỡ mình (giúp người nói).

Ví dụ: 우리 아버지께서 도와달래요. (Ba bảo tôi giúp đỡ ba)

 • Sử dụng “주래요” khi người nói đưa ra yêu cầu, mệnh lệnh để giúp đỡ một người khác.

Ví dụ: 우리 아버지께서 남동생을 도와주래요. (Ba bảo tôi giúp đỡ em trai)

Một số ví dụ về cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng câu yêu cầu, mệnh lệnh

 • 의사가 바빠도 아침을 꼭 먹으래요.

(Bác sĩ đã dặn dù bận thì cũng nhất định phải ăn sáng)

 • 지훈이 너무 더우니까 창문을 좀 열래요.

(Jihoon bảo trời nóng quá nên hãy mở cửa sổ)

 • 한국인 교수님께서 다음 달까지 한-베 관계에 대한 보고서를 쓰랍니다.

(Giáo sư người Hàn bảo viết báo cáo về quan hệ Hàn – Việt cho tới tháng sau)

 • 예리가 중국어 공부를 잘하려면 중국어 책을 자주 읽으랍니다.

(Yeri bảo nếu muốn học giỏi tiếng Trung thì hãy thường xuyên đọc sách tiếng Trung)

Câu mệnh lệnh, yêu cầuCách rút gọn
Thể thông thườngThể trang trọng
V + (으)라고 하다V + (으)래요V + (으)랍니다

Cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng câu rủ rê, đề nghị

Cấu trúc này được sử dụng nhằm mục đích truyền đạt lại lời rủ rê, đề nghị của ai đó cho một người khác, là dạng rút gọn của -자고 하다. Đối với cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng câu rủ rê, đề nghị, sử dụng 재요 hoặc 잡니다 cho tất cả động từ.

가다 => 가재요 / 가잡니다

Một số ví dụ về cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp dạng câu rủ rê, đề nghị

 • 동료들이 퇴근 후에 회사 근처에 있는 술집에서 한잔 하재요.

(Vài đồng nghiệp đề nghị đi uống ở quán rượu gần công ty sau giờ làm)

 • 영재가 오늘 시험 끝나고 같이 맛있는 것을 먹으러 가재요.

(Youngjae rủ thi xong hãy cùng đi ăn gì đó ngon ngon)

 • 남자 친구가 저녁에 해물국수를 먹잡니다.

(Bạn trai tôi đề nghị ăn mỳ hải sản cho bữa tối)

 • 제 친한 친구가 주말에 같이 영화를 보러 가잡니다.

(Bạn thân của tôi rủ cuối tuần này cùng đi xem phim)

Câu đề nghị, rủ rêCách rút gọn
Thể thông thườngThể trang trọng
V + 자고 하다V + 재요V + 잡니다

Ngữ pháp tường thuật và cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp trong tiếng Hàn là những kiến thức vô cùng quan trọng và cần thiết trong quá trình học tập và giao tiếp với người Hàn. Mong rằng qua bài viết chi tiết của Du học Hàn Quốc Monday về cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp trong tiếng Hàn, các bạn đã có thể hiểu và vận dụng vào đời sống hàng ngày để nói và viết tiếng Hàn tốt hơn.

Bên cạnh bài viết về cách rút gọn câu tường thuật gián tiếp trong tiếng Hàn, các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài tổng hợp ngữ pháp và từ vựng với đa dạng chủ đề tại chuyên mục Từ vựng-Ngữ pháp của Monday.

Không chỉ đồng hành cùng các bạn thông qua việc chia sẻ kiến thức về tiếng Hàn và Hàn Quốc, Trung tâm tư vấn du học Hàn Quốc Monday còn là địa chỉ uy tín thường xuyên mở các lớp Tiếng Hàn du học và Tiếng Hàn xuất khẩu lao động. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng mình để nhận thông tin về khóa học phù hợp và được tư vấn tất tần tật về lộ trình du học Hàn Quốc ngay từ bây giờ nhé!

🌟 Có thể bạn quan tâm:

Trung tâm du học Hàn Quốc uy tín hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí rõ ràng minh bạch từng giai đoạn, cam kết không phát sinh. Hoàn tiền 100% nếu không đậu Visa.
Photo of author

Monday TV

Tư vấn miễn phí

Form đặt hẹn background trắng cuối mỗi bài viết

*Lưu ý: Monday hiện tại chỉ có 1 chi nhánh duy nhất tại Hồ Chí Minh

Viết một bình luận